Επιβραχυντής

Νέα Σειρά
Επιβραχυντής για αυξομείωση αλυσίδας-σαμπάνι καθώς και για πρόσδεση φορτίου χωρίς μείωση της ικανότητας