Επιβραχυντής

Επιβραχυντής για αυξομείωση αλυσίδας-σαμπάνι καθώς και για πρόσδεση φορτίου χωρίς μείωση της ικανότητας